Јога Фамилија Започнете во Млада Возраст Учете од Најдобрите во Градот Срце Широко Отворено! Учениците се Нашите Учители!

Јога Фамилија

Пронајдете ја вашата јога фамилија во центарот на Скопје. Дојдете, поврзете се со истомисленици, почувствувајте ја љубовта што вибрира во нашето студио и станете дел од нашата заедница!

Read More

Започнете во Млада Возраст

Љубовта не познава граници па и така ни години! Добродојдени се сите јога практиканти, од оние што само што почнуваат да одат до оние што почнуваат да забораваат како!

Read More

Учете од Најдобрите во Градот

Сите наши учители се сертифицирани учители по јога! Учете од искусни, обучени инструктори, полни со љубов и желни да ја споделат таа љубов кон јогата со вас!

Read More

Срце Широко Отворено!

Еднаш засекогаш!

Read More

Учениците се Нашите Учители!

Ве сакаме најмногу! Вие ја правите оваа заедница и ви се поклонуваме секој ден за трудот што го вложувате кон вашиот личен прогрес и кон заедницата што заедно ја градиме!

Read More

Обука за Учители по Јога

Inside Yoga Скопје започнува со уписи на четврта генерација учители по јога.

Учество во програмата за обука…

Read More

За нас – Аштанга Јога Скпоје

Ashtanga yoga or eight-limbed yoga is a form of classical Indian yoga which follows a set sequence of yoga postures broken down into 4 levels. Yoga students begin practicing the basics of the 1st series, and only advance further after they fully master the 1st series of yoga postures in the Ashtanga method.  The Ashtanga Yoga Primary Series or Yoga Chikitsa  (yoga therapy)  is designed to create heat and eliminate accumulated toxins. The Ashtanga Yoga Method is compromised of three main elements: deep breaths, (abdominal) muscle-locks, and focused gaze (on a certain point). The postures are connected through vinyasas (half sun-salutations) which help to retain the heat in the body,connect the breath to each movement. The benefits are a clear and calmer mind, cleansed body (through sweat and internal body heat).

Аштанга винјаса јога е форма на класична индиска јога која следи низа од јога асани поделени на 4 нивоа. Јога практикантите почнуваат со основите на првата серија и прогресивно напредуваат кон секоја следна асана само од кога ќе ја совладаат претходната асана. Ова служи за цел да не научи на трпение, истрајност и соочување директно со предизвикот пред нас.  Примарната серија или јога чикитса  (јога терапија) е дизајнирана да создава топлина и да ги елиминира акумулираните токсини во телото. Го стимулира крвотокот, дистрибуцијата на кислородот во клетките, дренажата, и истовремено го зајакнува и парасимпатичниот нервен систем.  Методот Аштанга Јога се состои од три главни елементи: уџаи здив, банди – мускулни и енергетски клучалки и дришти – фокусиран поглед. Позициите се поврзани преку винјаса (свесно чекорење – еден здив, едно движење) кои помагаат да се задржи топлината во телото, и да постигнеме медитација во движење. Придобивките се јасен и спокоен ум, здраво тело и дух.

More Info

За нас – Аштанга Јога Скпоје

Ashtanga yoga or eight-limbed yoga is a form of classical Indian yoga which follows a set sequence of yoga postures broken down into 4 levels. Yoga students begin practicing the basics of the 1st series, and only advance further after they fully master the 1st series of yoga postures in the Ashtanga method.  The Ashtanga […]

Read More »